PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SEKSYEN 5(2), AKTA 172

Kawasan tambak laut di sepanjang pantai Negeri Melaka yang tidak diwartakan di bawah mana-mana Rancangan Tempatan merupakan kawasan yang tidak terletak di bawah kawasan pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Selaras dengan peruntukan Seksyen 5(2):

 

“…..Mana-mana kawasan di dalam negeri yang tidak menjadi sebahagian daripada kawasan mana-mana Pihak Berkuasa Tempatan, Pengarah Negeri hendaklah menjadi pihak berkuasa perancang tempatan.....”

 

Sebagaimana keputusan dan arahan Jawatankuasa Perancang Negeri Bil. 3/2016 pada 26 September 2016 iaitu Permohonan Kebenaran Merancang akan diproses oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Melaka, manakala lain-lain permohonan seperti Pelan Bangunan, Pelan Kerja Tanah, Pelan Parit dan Jalan, Sijil Pematuhan dan Penyiapan (CCC) dan lain-lain lagi akan diproses oleh Pihak Berkuasa Tempatan yang bersempadanan bagi menjalankan kuasa-kuasa di bawah Akta 171 dan Akta 133

Muat-turun :-

Keterangan
Carta Alir
Borang Permohonan Kebenaran Merancang
Senarai Semak Permohonan KM Tambak Laut
Senarai Semak Permohonan Pelan Susunatur Baru
Senarai Semak Permohonan Pelan Pindaan
Jadual Pertama (Borang A)
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu